responsive website templates

Politica privind exercitarea drepturilor de vot  

    

Scopul

Prezenta politica a fost elaborata in conformitate cu prevederile OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital (O.U.G. nr. 32/2012) si ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 ce solicita societatilor de administrare a investitiilor sa prezinte detinatorilor de titluri de participare informatii privind politica de exercitare de catre Societate a drepturilor de vot aferente instrumentelor financiare detinute in portofoliile administrate.

Prin portofolii administrate se intelege portofoliile organismelor de plasament colectiv („OPC”) aflate in administrarea SAI SAFI INVEST SA, denumita in continuare Societatea.

Societatea pune la dispozitia detinatorilor de titluri de participare informatii privind politica de exercitare de catre Societate a drepturilor de vot aferente instrumentelor financiare detinute in portofoliile administrate, precum si modificarile importante ale acesteia.

Principii privind exercitarea drepturilor de vot

Exercitarea drepturilor de vot in cadrul AGA se va efectua cu respectarea urmatoarelor principii:

Departamentul Plasamente Financiare monitorizeaza continuu evenimentele care se produc la nivelul emitentilor aflati portofoliile fondurilor administrate/Societatii;

Drepturile de vot aferente instrumentelor financiare apartinand fondurilor/Societatii vor fi exercitate in interesul investitorilor fiecarui fond in parte, in conformitate cu obiectivele si politica de investitii ale fondului, respectiv Societatii;

Departamentul Plasamente Financiare va face o analiza cost-beneficiu privind participarea la adunarile emitentilor din portofoliul fondurilor/Societatii si va participa la adunarile la care este oportuna prezenta.

In cazul emitentilor la care nivelul participatiei este de peste 1% din activul fondului administrat, participarea la adunarea generala este obligatorie. Participarea la AGA presupune fie reprezentare fizica, fie votare prin corespondenta, fie votare prin e-mail cu semnatura electronica extinsa.

Societatea va urmari prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot, prin stabilirea modalitatii de votare aprobata de Directorul General, prin consultare cu Directorul General Adjunct, Administratorul de risc si reprezentantul Departamentului Plasamente Financiare.

Societatea va evita aparitia conflictelor de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot.

In cazul in care acestea nu pot fi evitate, Societatea se asigura ca fondurile pe care le administreaza /Societatea, beneficiaza de un tratament corect si impartial.

In cazul in care doua sau mai multe fonduri detin o participatie la acelasi emitent, exercitarea drepturilor de vot se va efectua conform cu obiectivele si politica de investitii a fiecarui fond in parte.

Pentru a preveni aparitia conflictelor de interese, decizia privind modalitatea de exercitare a drepturilor de vot in cadrul AGA se aproba de Directorul General, prin consultare cu Directorul General Adjunct, Administratorul de risc si reprezentantul Departamentului Plasamente Financiare.

Persoane imputernicite sa reprezinte fondurile administrate in cadrul AGA

Persoanele imputernicite sa reprezinte fondurile administrate/Societatea in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor sunt reprezentantii legali ai Societatii (Directorul General si Directorul General Adjunct), salariati ai Departamentului Plasamente Financiare, reprezentanti ai depozitarului fondului sau alte persoane fizice sau juridice imputernicite in acest sens.

Reprezentarea se va face doar pe baza procurii speciale pentru fiecare fond in parte, prin care se indica modalitatea de exercitare a drepturilor de vot aprobata de Directorul General, prin consultare cu Directorul General Adjunct, Administratorul de risc si reprezentantul Departamentului Plasamente Financiare.

Etapele procesului de reprezentare in AGA a OPC administrate

Salariatii Departamentului Plasamente Financiare vor urmari:

- Monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul emitentilor din portofoliile fondurilor administrate/SAI (situatii financiare si repartizare profit, incheiere de contracte noi, modificari ale structurii organizatorice, modificari ale componentei consiliilor de administratie, etc.);

- Urmarirea publicarii convocarilor AGA si identificarea datei de referinta si a datei de inregistrare pentru emitentii care au actiuni tranzactionate pe o piata reglementata si care au convocat AGA;

Pe baza evenimentelor sus mentionate se intocmeste un raport de analiza (daca este cazul) in care se mentioneaza impactul pe care il au propunerile stabilite in convocator asupra portofoliilor fondurilor administrate/Societatii;

Raportul de analiza se inainteaza conducerii executive, administratorului de risc, insotit de convocatorul AGA.

Conducerea superioara, impreuna cu administratorul de risc:

• analizeaza raportul de analiza precum si oportunitatea pastrarii in continuare a calitatii de actionar al emitentilor;

• decide asupra participarii/neparticiparii la AGA, in functie de analiza cost-beneficiu;

• aproba modalitatea de votare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA in conformitate cu obiectivele si politica de investitii ale fiecarui fond in parte;

In cazul in care reprezentarea fizica nu este posibila, se va vota prin corespondenta, prin transmiterea buletinului/formularui de vot prin curierat sau pe e-mail, cu semnatura electronica extinsa. In acest caz, persoana responsabila din cadrul Departamentul Plasamente Financiare va pastra dovada transmiterii buletinului / formularului de vot.

Strategia Societatii privind modul de exercitare a drepturilor de vot pentru fondurile administrate si pentru Societate va fi revizuita periodic, iar orice modificari ale acesteia vor fi aduse la cunostinta investitorilor prin intermediul website: www.safi.ro. Prevederilor prezentei politici va fi publicata pe website-ul mentionat.